Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een overlegorgaan waarvan de leden zich o.a. bezighouden met het nauwgezet volgen van het beleid van het schoolbestuur. Onze MR telt 5 leden. Drie leden zijn gekozen vanuit de ouders en twee leden zijn gekozen vanuit het personeel.

Als adviseur neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Vanuit de ouders is Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR beslist vooral over schooloverstijgende zaken. In de GMR zitten afgevaardigden van alle
Medezeggenschapsraden van bij ons schoolbestuur behorende scholen. Alle Medezeggenschapsraden hebben bepaalde taken overgedragen aan de GMR.
Met het schoolbestuur is een reglement opgesteld, aan de hand waarvan zowel de GMR als de MR moet werken. Het is opgebouwd uit artikelen waarin bijvoorbeeld verkiezingen, geschillen, werkwijze, zittingsduur e.a. omschreven zijn. Verreweg de belangrijkste artikelen zijn die over de bevoegdheden en de taken van de (G)MR.

De MR kan spreken over alle zaken die te maken hebben met de school. Zij kan ook voorstellen doen aan het schoolbestuur. Dit schoolbestuur moet volgens de in het reglement bepaalde gevallen het advies van de MR vragen, terwijl zij voor andere besluiten de instemming van de MR nodig heeft. De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De vergaderingen zijn steeds openbaar.

De zittingsduur van MR-leden bedraagt 3 jaar. Als er een ouder uit de MR aftreedt worden er verkiezingen uitgeschreven. Hiervan ontvangt u steeds tijdig bericht. Ouders/verzorgers die meer over de MR willen weten of zich hiervoor op willen geven, kunnen dat altijd doen bij een van de leden van de MR.

De samenstelling van en de taakverdeling binnen de MR is momenteel:
Voorzitter, penningmeester: Valentina Vissers (oudergeleding)
Secretaris: Vacature (oudergeleding)
Leden: Taco Schüsler (oudergeleding)
Leden: Susanne van den Dungen (schoolteam)
Leden: Rosalie van Strien (schoolteam)
Adviseur: Lenneke van Genderen (schoolleider)
Pim van Kan zit namens de ouders in de GMR
MR en GMR zijn bereikbaar via het postadres en het telefoonnummer van de school. Aan de MR of GMR gerichte post wordt door de school overhandigd aan de secretaris van de MR.

01.12.15 Huishoudelijk Reglement MR .doc